واردات و صادرات از بازارچه‌های مرزی

صادرات كالا از طریق بازارچه‌های مرزی كشور در نقاط صفر مرزی (مناطق محروم) از مسایل موردنظر سیاست مداران اقتصادی امروز كشور برای توسعه مناطق محروم است كه مورد توجه فراوانی در سال‌های اخیر قرار گرفته است؛ از طرفی قسمتی از برنامه‌های توسعه اقتصادی دولت را به خود اختصاص داده است تا تحرك در مناطق محروم را بیشتر كرده و از طرفی زمینه‌های اشتغال را در مناطق محروم كشور تقویت نماید؛ لذا هنوز به منظور انجام تشریفات گمركی كالاهای صادراتی در بازارچه‌های مرزی، صادرکنندگان اطلاعات چندانی ندارند. بدین منظور شیوه‌های مناسب برای تسهیل در صدور كالای بازارچه مرزی در این مجموعه تنظیم گردیده است تا صادرکنندگان بتوانند قسمتی از مشكلات خود را با مطالعه این مجموعه مرتفع نمایند.

تعریف صادرات
صادرات در لغت به معنای انتقال كالا یا ارسال و فرستادن كالا از جایی به جای دیگر چه در داخل كشور و یا از داخل به خارج كشور است كه در این مجموعه منظور از صادرات كالا در بازارچه مرزی صادرات قطعی كالا است و هدف خروج كالا از كشور (قلمرو گمركی) می‌باشد.

صادرات قطعی
همانطوری كه می‌دانیم صادرات قطعی كشور عبارت است از كالایی كه به منظور فروش یا مصرف در كشورهای خارج از ایران به خارج فرستاده می‌شود و از طرفی لازم به توضیح است كه صادرات قطعی كشور از پرداخت حقوق گمركی و سود بازرگانی معاف است. اما این بدان معنا نیست كه مشمول پرداخت هزینه‌های گمركی نباشد، لذا مشمول پرداخت هزینه‌های گمركی از جمله تخلیه و بارگیری، آزمایش و تعرفه بندی و غیره می‌باشد. البته این مسئله به شرحی است كه در آئین نامه اجرائی قانون امور گمركی به آن اشاره شده است. بنابراین خارج كردن اجناس از قلمرو گمركی را صادرات (EXPOrtation) می‌گویند. و این مسئله در خصوص قلمرو سیاسی جای تامل دارد؛ لذا ممكن است كالایی از قلمرو گمركی صادرکننده باشد ولی از قلمرو سیاسی خارج نشده باشد، مثل كالاهای صادره به مناطق آزاد تجاری كشور كه در بازارچه‌های مرزی صادرات قطعی موردنظر است و به این مسئله مربوط نمی شود؛ چرا كه ممكن است چنین عملی عملاً نوعی كابوتاژ كالا به این مناطق باشد كه موضوع بحث بازارچه‌های مرزی نیست؛ بنابراین نمی توانیم به هر كالایی كه از قلمرو گمركی خارج می‌گردد عنوان صادرات را تلقی كنیم چرا كه ممكن است این مسئله دارای استثنایی باشد. بنابراین توضیح قلمرو گمركی مناسب به نظر می‌رسد. قلمرو گمركی یعنی سرزمینی كه در ان قانون گمركی یك كشور به طور كامل اجرا می‌گردد. به طور كلی قلمرو گمركی یك كشور قلمرو داخلی و ملی آن است كه شامل فضای زمینی، دریایی و هوایی آن می‌باشد؛ با این حال بعضی از قسمت‌های قلمرو ملی ممكن است جزو قلمرو گمركی نباشد. مثلا مناطق آزاد یا آب‌های بین خط ساحلی و مرز خاكی یك كشور. مناطق مستثنی شده از قلمرو ملی را قسمت خارج از قلمرو گمركی می‌نامند. به موجب موافقتنامه بین المللی قلمرو گمركی یك كشور ممكن است شامل قسمت خارج از قلمرو گمركی یك كشور دیگر بشود و منطقه‌ای كه با این ترتیب جزو قلمرو گمركی كشور می‌شود قسمت داخلی قلمرو گمركی نامیده می‌شود. در اینجا هرگاه صحبت از خارج از ایران شد به معنی خارج از قلمرو سیاسی ایران است اعم از قلمرو گمركی یا قلمرو غیر گمركی.

صادرکننده در بازارچه مرزی
به هر شخص حقیقی و یا حقوقی كه دارای كارت بازرگانی باشد و یا دارای مجوز وزارت بازرگانی بوده باشد و اقدام به صدور كالا از طریق بازارچه‌های مرزی بنماید صادرکننده بازارچه مرزی اطلاق می‌گردد؛ به عبارت دیگر صادركننده بازارچه مرزی به كسی اطلاق می‌گردد كه پس از تهیه مدارك لازم می‌بایست كالا را به گمرك محل صدور حمل و پس از صدور قبض انبار و اظهارنامه صادراتی اقدام به صدور كالا نماید.

انواع كالاهای صادراتی
كالای صادراتی طبق مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۸۱ قابل تقسیم به سه گروه ذیل می‌باشد كه باید در هنگام صادرات كالا از طریق بازارچه‌های مرزی به آن توجه گردد.
الف - كالای مجاز: كالایی است كه صدور آن با رعایت ضوابط نیاز به كسب مجوز ندارد و منظور از ضوابط وارداتی است كه رعایت آن برای صادرات پاره‌ای از كالاها قانوناً ضروری است مثل گواهی استاندارد.
ب - كالای مشروط: كالایی است كه صدور آن با كسب مجوز امكان پذیر است و در قسمت مندرجات ذیل یادداشت هر فصل در جدول آئین نامه اجرایی مقررات و صادرات و واردات نوشته شده است كه مشروط شدن كالاهایی برای صدور ممكن است بنا به یكی از دلایل ذیل باشد:
۱- كنترل میزان تولید
۲- تامین نیازهای داخلی
۳- جلوگیری از صدور كالا
۴- و غیره. بنابراین با مراجعه صادرکننده و معرفی كالای موضوع صادرات، وزارتخانه ذیربط با رعایت ضوابط تعیین شده ممكن است مجوز صدور را صادر یا از صدور كالا جلوگیری نماید.
ج - كالای ممنوع الصدور: به كالایی اطلاق می‌گردد كه صدور آن به موجب شرع مقدس اسلام به اعتبار خرید و فروش یا مصرف و یا به موجب قانون ممنوع است كه دولت می‌تواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور بعضی از كالاها را ممنوع نماید.
لذا فهرست كالاهای ممنوع الصدور به شرح ذیل است كه در مورد بازارچه‌های مرزی نیز مصداق دارد:
۱- اشیاء عتیقه و هنری از كشور
۲- صدور آهن قراضه به هر شكل
۳- دم قچی و ضایعات استیل غیر از نوع فر گرومیك
۴- صدور هیزم و زغال چوب
۵- صدور چوب گردو
۶- صدور انواع قالی و قالیچه (با الیاف مصنوعی و یا مخلوطی از آن)
۷- انواع فرش‌های بافته شده (با نخ‌های رنگ شده زیر استاندارد)

قیمت‌گذاری كالای صادراتی توسط گمرك ایران
قیمت‌گذاری كالاهای صادراتی از لحاظ آماری نیز دارای اهمیت می‌باشد. قیمت‌گذاری در سال‌های قبل از ۱۳۸۱ توسط وزارت بازرگانی انجام شده است، در صورتی كه از سال ۱۳۸۱ این وظیفه به عهده گمرك واگذار گردیده است و گمرك ایران ارزش كالاهای صادراتی را به گمرك اجرایی كشور اعلام می‌دارد؛ بنابراین هر یك از كالاهای صادراتی دارای ارزشی است كه ارزش آن توسط گمرك ایران تعیین می‌گردد. سابقاً قیمت‌گذاری كالاهای صادراتی به موجب قانون بود و توسط كمیسیونی متشكل از نمایندگان ذیل انجام می‌شد:
۱- نماینده وزارت بازرگانیها
۲- نماینده بانك مركزی
۳- نماینده وزارتخانه صنعتی ذیربط
۴- نماینده مركز توسعه صادرات
۵- نماینده گمرك ایران
حال آنكه در سال ۸۱ این وظیفه به گمرك ایران واگذار شده است و گمرك ایران پس از گذشت سالها (۲۰ سال) مجدداً اقدام به ارزش گذاری و قیمت‌گذاری كالاهای صادراتی می‌نماید. البته گمرك ایران قانوناً مجاز و مكلف به رعایت قوانینی است كه در قیمت‌گذاری كالاهای صادراتی موردنظر است و در گذشته نیز اعمال می‌شده است؛ لذا گمرك ایران لازم است كه قیمت كالای صادراتی را به نحوی قانونی محاسبه نماید كه این امر مانع صدور كالا نشود و اینكه مبنا اخذ تعهد صادركنندگان قرار گیرد و همچنین تعیین شود كه ممكن است این قیمتها از طریق مطابقت با واقعیت بازار و به منظور امكان رقابت و ادامه صدور كالا از كشور، تعدیل گردد.

لیست عدل بندی (Packinglist)
ارائه فهرستی از اقلام صادراتی بازارچه‌های مرزی كه محتویات هر بسته از اقلام صادراتی را با وزن (با ظرف) و خالص نشان می‌دهد، به همراه سایر مدارك مربوط توسط صادرکننده كالا در بازارچه‌های مرزی ضروری است. لذا یك مامور گمرك بر Packinglist نظارت مستمر خواهد داشت و بستهها را می‌تواند باز نماید و اقدام به تنظیم عدل بندی نماید. لازم به توضیح است كه فهرست عدل بندی حسب مورد در خصوص كالاهای یكنواخت لازم نیست. در مواردی كه كالای وارده بیش از یك بسته و محتویات بستهها نیز متنوع باشد ارائه یك فهرست ضروری است.
عدل بندی دارای فرمی است كه در خصوص محموله می‌باشد و محتوی توضیحات مشروح یك محموله می‌باشد كه تعداد و نوع بسته بندی كالا در آن نوشته می‌شود؛ لذا این بسته‌های ذكر شده در عدل بندی ممكن است دارای اندازه‌های یكسان نباشند، ولی باید در این فهرست صورت عدل بندی، محتویات هر بسته از اقلام صادراتی بازارچه‌های مرزی نوشته شود. در این فهرست اطلاعات زیر مندرج می‌باشد:
الف - اندازه بسته، تعداد و سایزهای مربوطه
ب - تعداد واحد كالای موجود در هر سایز از بسته‌ها
ج - مشخصات محموله
د - و غیره
گواهی استاندارد
برای تعدادی از كالاهای صادراتی ممكن است اجرای استاندارد خاصی موردنظر باشد و طی بخشنامه‌ای كالاهای صادراتی كه دارای اجرای استاندارد باشند اعلام می‌گردند؛ لذا ممكن است اجرای استاندارد در خصوص موارد ذیل باشد:
الف از نظر خواص
ب مشخصات فنی
ج بسته بندی
د و سایر موارد
بنابراین صادرکنندگان بازارچه‌های مرزی مكلفند در موقع صدور كالا به كشورهای همجوار به ترتیب استانداردهای اصلی و اجباری را موردنظر داشته و كالا را با همان استاندارد صادر نمایند.

گواهی بهداشت (حسب مورد)
این گواهی یعنی Sanitary certificate كه در فرهنگ اصطلاحات گمركی به آن health certificate نیز می‌گویند، بر حسب مورد ممكن است مورد مطالبه گمرك برای اطمینان از موارد زیر قرار گیرد:
الف اطمینان از سالم بودن كالا
ب برخورداری كالا از خصوصیات موردنظر
ج اطمینان از وزن كالا (در مواردی كه لازم باشد)
گاهاً ممكن است در خصوص اقلامی از كالاهای صادراتی ارائه گواهی بهداشت كه از طرف مراجع رسمی كشور مبدا صادر می‌شود، ضروری باشد. لازم به توضیح است كه گواهی بهداشت را گواهی صحت و یا گواهی تندرستی نیز می‌گویند؛ ولی آنچه كه از نظر اصطلاحی مناسب به نظر می‌رسد همان واژه گواهی بهداشت است. بنابراین لازم است كه مشخصات ذیل در اسناد منعكس گردد تا ارتباط كالای گواهی شده با آنچه كه به صورت محموله به كشور مقصد می‌رسند به سهولت و آسانی قابل تشخیص باشد كه این مشخصات به شرح ذیل است:
۱- نوع كالا
۲- مشخصات اعتبار
۳- مشخصات سفارش
۴- خریدار
۵- فروشنده
۶- جزئیات محموله بر اساس اسناد حمل

قبض انبار
به سندی اطلاق می‌گردد كه انباردار به عنوان وصول كالا به انبار در مقابل هر بارنامه صادر و به موسسه حمل و نقل یا حامل تسلیم می‌نماید و باید موقع اظهار، اظهارنامه ضمیمه شود. بنابراین قبض انبار متضمن اطلاعات ذیل می‌باشد:
۱- شماره مانیفست
۲- اظهارنامه اجمالی
۳- یا اظهارنامه ترانزیت به داخل (حمل یكسره)
۴- تاریخ تسلیم خاص تاریخ صدور اسناد
۵- نوع وسیله حمل
۶- نوع وسیله حمل
۷- نام و مشخصات وسیله حمل
۸- شماره سفر
۹- تاریخ ورود كالا به انبار
۱۰- نام و مشخصات آورنده
۱۱- شماره شناسایی
۱۲- محل نگهداری كالا
۱۳- شماره ردیف دفتر انباردار
۱۴- رحی راجع به تعداد بستهها
۱۵- نوع بسته ها
۱۶- علامت و شماره
۱۷- نوع و مشخصات كالا
بنابراین ثبت مشخصات فهرست كل بار، اظهارنامه اجمالی و نظایر آن در قبض انبار كالای وارده به اماكن گمركی الزامی است. به طور كلی كالای صادراتی در اماكن گمركی وقتی قبول می‌شود كه برای تحویل آن به گمرك پروانه صادراتی تسلیم شده باشد. البته این نیاز فرمی دارد كه این فرم در واقع همان رسید تحویل كالا به انبارهای عمومی است كه پس از تخلیه كالاهای صادراتی در انبار توسط انباردار صادر می‌گردد و به عنوان نخستین مدرك در اختیار صاحب كالا جهت اقدام برای تحویل و دریافت كالا و نهایتا صدور آن می‌باشد.
فرم قبض انبار دارای اطلاعات ذیل می‌باشد.
الف مشخصات حمل کالا كه شامل موارد ذیل است:
۱- نوع حمل
۲- كامیون
۳- شركت حمل كننده
۴- نام صاحب كالا
ب اطلاعات ورود كالا به مرز ورودی شامل:
۱- مرز ورودی
۲- تاریخ ورود
۳- نماینده شركت
ج مشخصات كل كالا شامل:
۱- نوع
۲- نوع و تعداد بسته بندی
۳- وزن ناخالص
۴- تاریخ ورود بازار به انبار

وكالت نامه
به مدركی اطلاق می‌گردد كه صاحب كالا به موجب آن برای نماینده خودش یا به یك حق العمل كار اختیار ترخیص كالا را بدهد. این مدرك باید رسمی و ثبتی و كتبی باشد. بنابراین در مواردی كه مراجعه كننده به گمرك غیر از فردی كه صاحب كالاست، باشد باید وكالتنامه رسمی و ثبتی ارائه نماید؛ مگر اینكه صاحب كالا یك سازمان دولتی و یا سازمان‌های وابسته به دولت كه در این مواقع معرفی نامه رسمی سازمان دولتی یا سازمان وابسته به دولت با امضاء مجاز كافی می‌باشد. در مورد مستخدمین مؤسسات یا اشخاص حقوقی نیز در هر حال ارائه معرفی نامه ضروری است. بنابراین هر گاه نماینده صاحب كالا غیر از كارمند یا اعضاء مؤسسه صاحب كالا باشد علاوه به لزوم ارائه وكالتنامه رسمی و ثبتی در هر مورد اعم از بخش دولتی، خصوصی یا تعاونی وكیل باید دارای كارت حق العمل كاری نیز باشد كه موضوع مواد ۳۷۶ لغایت ۳۸۷ آئین نامه اجرای قانون امور گمركی می‌باشد.
در این صورت ماده ۳۸۱ آئین نامه اجرایی قانون امور گمركی اشاره به وكالتنامه ثبتی و رسمی حق العمل كار را دارد كه به شرح ذیل است:
حق العمل كار موظف است اصل وكالت نامه رسمی ثبتی اشخاصی كه به حساب آنها تشریفات گمركی انجام می‌دهد طبق نمونه‌ای كه گمرك ایران تعیین می‌نماید تنظیم و به گمرك ایران تسلیم و رونوشت گواهی شده آن را در هر مورد به اظهارنامه تسلیمی ضمیمه نماید.

مراحل صدور كالا در بازارچه مشترك مرزی
صدور كالا از طریق بازارچه‌های مرزی دارای مراحلی است كه به شرح ذیل فهرست می‌گردد:
۱- تنظیم اظهارنامه
۲- احراز هویت
۳- واریز هزینه‌های بانكی به صندوق
۴- سرویس ارزیابی (تعیین ارزیاب)
۵- ارزیابی
بنابراین پس از انجام مراحل ۱ الی ۵ اظهارنامه كالای صادراتی مهر و امضاء  می‌گردد و نسخه‌ای از آن جهت صدور كالا به خارج از قلمرو گمركی تحویل صاحب كالا  می‌گردد؛ البته در بعضی از بازارچهها برای انجام تشریفات صادرات مراحل ذیل پیش بینی شده است و صادرکننده برای صدور كالا مراحل مربوطه را پشت سر  می‌گذارد، كه به ترتیب عبارتند از:
۱- تسلیم اظهارنامه
۲- پرداخت عوارض
۳- صدور قبض درآمد
۴- ثبت دفتر كوتاژ
۵- ارزیابی
۶- اجازه بارگیری
۷- صدور مانیفست خروجی
۸- كنترل نهایی (كنترل بار موتور لنج)
در برخی از بازارچه‌های مرزی نیز صدور كالا دارای مراحل ذیل است كه به ترتیب عبارتند از:
۱- صدور قبض انبار
۲- درخواست حمل یكسره
۳- تنظیم اظهارنامه
۴- پرینت اظهارنامه
۵- احراز و ارزش
۶- تعیین ارزش / كوتاژ / ارزیابی (البته برای خوش نامها و صادرکنندگان ممتاز امتیازاتی در نظر گرفته شده است)
۷- اخذ شماره ارزیابی
۸- پرینت پروانه
۹- كارشناس صاردات / مهر و امضاء سرویس صادرات

تنظیم اظهارنامه
اظهارنامه صادراتی (اظهارنامه كالای خروجی) توسط گمرك در اختیار صادرکنندگان بازارچه مرزی قرار می‌گیرد تا نسبت به تكمیل اظهارنامه فوق توسط صاحب كالا یا نماینده قانونی او تنظیم شود. بنابراین اظهارنامه اوراق چاپ شده است كه توسط صاحب (یا نماینده قانونی او) تكمیل و تنظیم می‌گردد لذا در هنگام صدور كالا از كشور (قلمرو گمركی) باید با تنظیم اظهارنامه نسبت به این امر اقدام نمود؛ البته با توجه به اینكه صادرات از طریق بازارچه‌های مرزی صادرات قطعی است. لذا در این رابطه اظهارنامه كالای صادرات قطعی تنظیم می‌گردد. البته در بسیاری از كشورها به هنگام خروج كالا از قلمرو گمركی فقط كافی است كالا به هنگام خروج در سكوی ارزیابی یا عبور از كانال سبز یا قرمز قرار داده شود، مثل این است كه صاحب كالا یا نماینده قانونی او اظهارنامه را تنظیم و به گمرك تسلیم نموده باشد.
قانون امور گمركی منظور از اظهارنامه را به شرح ذیل بیان می‌دارد (بند ه ماده ۲ قانون امور گمركی):
منظور از اظهارنامه مندرج در این قانون ذكر اوصاف و مشخصات كامل كالا در اظهارنامه تسلیمی به گمرك است، به شكلی كه با توجه به آن اوصاف و مشخصات كالای اظهار شده مشخص شده و از غیر آن به نحوی روشن متمایز گردد.
اوصاف كالا شامل موارد ذیل است:
۱- رنگ
۲- اندازه
۳- خواص
۴- سایر صفاتی كه منجر به تمیز كالا از كالای ظاهراً مشابه می‌گردد.
مشخصات کالا عبارتند از:
۱- نام
۲- شماره
۳- تعرفه گمركی
۴- نوع كالا
۵- تعداد كالا
۶- وزن كالا
۷- ارزش كالا
اظهارنامه صادراتی كه توسط صاحب كالا یا نماینده قانونی او تنظیم و تكمیل می‌گردد حاوی اطلاعات ذیل است كه این اطلاعات مورد نیاز گمرك است:
- مشخصات صادرکننده
- مشخصات نماینده صادرکننده
- گمرك مبدا
- مشخصات گیرنده كالا در مقصد
- اولین كشور مقصد
- كشور طرف معامله
- اظهار كننده كالا / نماینده
- كد كشور مقصد
- كشور مبدا
- هویت و ملیت وسیله حمل در خروج
- شرایط تحویل
- هویت و ملیت وسیله حمل در عبور از مرز
- نحوه حمل در مرز
- نحوه حمل داخلی
- استان تولید كننده كالا
- ارز و مبلغ كل فاكتور
- نرخ ارز
- گمرك خروجی
- اطلاعات مالی و بانكی
- محل ارزیابی كالا
- بستهها و شرح كالا
- كد كالا
- وزن ناخالص
- رویه گمركی
- وزن خالص
- سابقه اظهار قبلی
- اطللاعات تكمیل گواهی ها
- جمع ارزش صادراتی (به ریال)
- جمع ارزش صادراتی (به دلار)
- احراز هویت
- و غیره
البته لازم به توضیح است كه مشخصات محموله شامل نوع، ابعاد، تعداد بسته ها، وزن با ظرف و علامت و شماره می‌باشد و مشخصات كالا نیز شامل تعرفه، نوع كالا، تعداد یا مقدار كالا، وزن خالص و ارزش صادراتی كالا است و دراین فرم تنظیم شده (اظهارنامه صادراتی) هزینه‌های گمركی (انبارداری، باربری و...) ثبت شده است. بنابراین تنظیم فرم‌های اظهارنامه صادراتی برای صدور كالا از طریق بازارچه‌های مرزی الزامی است كه تكمیل این فرم برای كسانی كه تصمیم به صدور كالا از طریق بازارچه‌های مرزی می‌نمایند اجباری است كه با پر كردن فرم اظهارنامه مربوطه عملیات صدور كالا در بازارچهها شروع می‌گردد، دارای دو رو می‌باشد و حاوی اطلاعات مذكور می‌باشد.

واریز هزینه‌های گمركی
بعد از اینكه مراحل قبلی پشت سر گذاشته شد، یعنی تنظیم اظهارنامه و احراز هویت چنانچه اظهارنامه به صورت صحیح تنظیم شده باشد، اظهارنامه به انضمام كلیه اسناد مربوطه لاك و مهر شده و در دفاتر ثبت  می‌گردد كه پس از ثبت در دفاتر و لاك و مهر صاحب كالا  می‌باید برای پرداخت هزینه‌های گمركی صادرات قطعی كالا به دایره صندوق مراجعه نموده و نسبت به پرداخت هزینه‌های گمركی اقدام نماید. در گذشته این هزینهها در دفتر درآمدهای عمومی و خصوصی (دفتر ژورنال) ثبت  می‌گردیده است؛ ولی در حال حاضر این هزینهها را اداره بنادر و كشتیرانی وصول  می‌نماید.

ارزیابی كالاها صادراتی
در هنگام ارزیابی كالای صادراتی مسایل زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد كه حائز اهمیت است:
الف مشخصات كالای صادراتی با اظهارنامه مطابقت داده  می‌شود.
ب محتویات كالای صادراتی با اظهارنامه مطابقت داده  می‌شود.
ج محتویات اسناد، اظهارنامه و كالای موجود مطابقت داده  می‌شود.
د بررسی و اطمینان از صحت ارزش كالای صادراتی و مطابقت آن با محتویات ارزش كالای صادراتی و كالای موجود.
ه معاینه و آزمایش كالا در جایی كه قیمت‌های صادراتی اعلام شده بر حسب مواد متشكله متفاوت است.
ی پلمپ و سیم و سرب (لاك و مهر) بستهها در صورت لزوم
در این قسمت (قسمت ارزیابی) پس از ارسال پرونده از دفاتر گمركات رئیس گروه ارزیابی پس از بررسی اجمالی با توجه به نوع جنس و تخصص هر یك از ارزیابان، ارزیاب مربوطه را تعیین و عملیات ارزیابی را به ارزیاب واگذار  می‌نماید. ارزیاب از دیدگاه‌های مختلف عملیات ارزیابی را انجام داده و مورد بررسی و كنترل قرار  می‌دهد كه شامل بررسی در خصوص موارد ذیل است:
- بررسی مدارك پیوست اظهارنامه و كنترل كامل بودن و صحت آنها
- كنترل پیوست بودن انواع مجوزها
- كنترل محاسبات
- كنترل تخصصی اجرای بخشنامهها و دستورالعمل صادره
- بازدید از كالاهای صادره
- كنترل تعداد بسته‌های صادراتی، بسته بندی و تعداد موجود در رشتهها با مقایسه مدارك
- شناخت نوع كالا
- مطابقت كالای اظهار شده یا تعرفه
- مطابقت مشخصات فنی با مشخصات اظهار شده
- ارسال به آزمایش در صورت نیاز
- ارسال و ارجاع به قیمت تعیین ارزش جهت ارزش واقعی كالا
- امضاء اظهارنامه
- صدور اسناد ترخیص
بعد از اینكه مراحل قبلی انجام گردید و پس از اطمینان از صحت مندرجات اظهارنامه و تطبیق كامل كالای صادراتی به همراه اسناد با قوانین و مقررات و دستورالعملها و بخشنامه ها، اظهارنامه از طرف رئیس گمرك امضاء و به عنوان سند ترخیص نسخه‌ای از آن تسلیم صاحب كالا  می‌گردد. به عبارت دیگر، صدور اسناد ترخیص بعد از انجام مراحل ارزیابی كالای صادراتی است. بر اساس این سند، صاحب كالا با در دست داشتن پروانه گمركی به انبار مراجعه  می‌نماید و كالای مربوطه را تحویل  می‌گیرد.

خلاصه مراحل صدور كالا
صدور كالا از طریق بازارچه‌های مرزی دارای مراحلی است كه برای سهولت، این مراحل در ۶ عنوان از جمله اسناد و مدارك، تنظیم اظهارنامه، تطبیق اسناد، صندوق، ارزیابی كالا و سند ترخیص به شرح ذیل طبقه بندی شده است:
اسناد و مدارك
۱- قبض انبار
۲- كارت بازرگانی
۳- مجوز صدور
۴- گواهی استاندارد
۵- قیمت‌گذاری كالا (توسط گمرك ایران)
۶- صورت عدلبندی
۷- وكالتنامه
۸- معرفی نامه رسمی (معرفی نماینده)
۹- سایر مدارك
تنظیم اظهارنامه
انعكاس اطلاعات ذیل در اظهارنامه الزامی است:
۱- مشخصات صادرکننده
۲- مشخصات ارسال كننده كالا
۳- مشخصات نماینده كالا در مقصد
۴- مشخصات خریدار
۵- مشخصات مجوز صدور
۶- كشور مبدا
۷- كشور مقصد وسیله حمل
۸- كشور مقصد نهایی
۹- شرایط معامله
۱۰- وسیله حمل
۱۱- محل بارگیری
۱۲- گمرك محل انجام تشریفات
۱۳- مشخصات محموله
۱۴- مشخصات كالا
۱۵- محاسبه هزینه‌های گمركی
تطبیق اسناد
۱- احراز مالكیت
۲- احراز شرایط
۳- بررسی اسناد
صندوق
پرداخت هزینه‌های گمركی توسط صادرکننده حسب مورد دارای اقلام ذیل است:
۱- تخلیه و بارگیری
۲- انبارداری
۳- آزمایش و تعرفه بندی
۴- بدرقه كالا
۵- خدمات فوق العاده
ارزیابی كالا
ارزیابی كالا نیز دارای مراحلی به شرح ذیل است:
۱- بررسی مشخصات محموله
۲- بررسی محتویات بسته
۳- بررسی محتویات اسناد با كالا
۴- بررسی صحت ارزش كالای صادراتی
۵- معاینه و آزمایش كالا (حسب مورد)
۶- پلمپ و سیم سرب بستهها (حسب مورد)

سند ترخیص
در این مرحله سند ترخیص صادر  می‌گردد و اظهارنامه پس از انجام تشریفات گمركی كه بر اساس قوانین و مقررات انجام شده است امضاء  می‌گردد.

واردات
عمل وارد كردن یا فراهم كردن موجبات ورود كالایی به یك قلمرو گمركی را واردات  می‌گویند كه در اصطلاح لاتین Importation نامیده  می‌شود.
همان طوری كه گفته شد، واردات به معنای ورود كالا به قلمرو گمركی است؛ لذا واردات در قلمرو سیاسی مثل مناطق آزاد تجاری مشمول این عنوان نخواهد شد. واردات به صور مختلف انجام  می‌گیرد كه منظور از واردات در بازارچه‌های مرزی واردات قطعی است و شامل ورود موقت، كالای مرجوعی و... نمی گردد. به عبارت دیگر، واردات به عملِ آوردن یا سبب آورده شدن هر نوع كالایی به داخل قلمرو گمركی است و به تعبیر دیگر به عمل وارد كردن هر نوع اجناسی به قلمرو گمركی، واردات گفته  می‌شود.

واردكننده كالا در بازارچه مرزی
به شخص یا اشخاصی این اصطلاح دلالت دارد كه اقدام به وارد كردن كالاهای مورد مصرف در داخل منطقه  می‌نماید و عمل واردات را بر اساس مجوزهای موردنظر انجام  می‌دهد و شخصی یا اشخاصی هستند كه نسبت به مقررات واردات و صادرات كشور و قوانین تجاری كشور فروشنده آگاه  می‌باشد.

واردات قطعی
منظور از واردات قطعی، كالاهایی هستند كه برای مصرف یا فروش سفارش شده و به كشور وارد و با انجام تشریفات قطعی گمرك از جمله پرداخت حقوق و عوارض ورودی از گمرك ترخیص  می‌گردند. بنابراین واردات كالا در بازارچه‌های مرزی به منظور ماندن دائم در قلمرو گمركی  می‌باشد و از آنها حقوق و عوارض ورودی دریافت  می‌گردد و این تشریفات آنها نیز برای ترخیص قطعی است و از تشریفات غیرقطعی برخوردار نیستند كه برای این نوع از واردات در بازارچه‌های مرزی البته با توجه به اینكه كالاهای وارداتی جزو كالاهای مشروط باشند نیاز به مجوز ورود و سایر اجازهها و گواهی‌های لازم  می‌باشد كه  می‌باید صاحب كالا نسبت به اخذ این مجوز اقدام نماید. بنابراین همان طوری كه گفته شد واردات قطعی شامل كالاهایی هستند كه برای مصرف در داخل كشور اظهار گردیده و زمینه‌های ترخیص آن از گمرك فراهم  می‌آید و در نتیجه با انجام تشریفات قطعی گمركی نسبت به ترخیص آن اقدام  می‌شود.
ماده ۱ آئین نامه اجرایی قانون امور گمركی بر واردات قطعی اشاره دارد و مبین این واقعیت است كه حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض مذكور در ماده ۲ قانون امور گمركی فقط از واردات قطعی دریافت  می‌شود و منظور از واردات قطعی به كشور كالایی است كه برای مصرف در داخل كشور اظهار و از گمرك مرخص  می‌شود.
ماده ۲۵۶ آ. ا. ق. ا. گ اشاره به وارد كردن كالای مجاز و بخشوده از راه غیرمجاز دارد، بنابراین هر گاه كسی كالایی را كه ورود آن به كشور مجاز و از حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده است، جز از راه‌های مجاز از سایر راهها بدون كسب اجازه قبلی گمرك وارد نماید، عمل او تخلف از مقررات گمركی محسوب  می‌گردد.
واردكنندگان بازارچه‌های مرزی باید دقت داشته باشند كه وسایط نقلیه آبی اعم از خالی یا حامل كالا كه از خارج وارد آب‌های كشور  می‌گردد باید در اسكله‌های مجاز پهلو بگیرد یا در لنگرگه‌های مجاز لنگر بیندازد و قبل از انجام تشریفات گمركی نباید كالایی تخلیه یا بارگیری یا از اسكلهها یا لنگرگاهها خارج شود. این قانون (ماده ۲۶ ق. ا. گ.) كه مربوط به ورود و خروج غیرمجاز كالا است در خصوص واردات قطعی كه از طریق بازارچهها انجام  می‌شود نیز مصداق دارد و از ضمانت اجرایی برخوردار است و باید توجه داشت كه در صورت تخلیه كالا یا بارگیری قبل از انجام تشریفات گمركی، مسئله مربوط منطبق با ماده ۲۹ قانون امور گمركی قاچاق بوده و طبق آن عمل خواهد شد. البته وارد كردن كالا به كشور یا خارج كردن از كشور به ترتیب غیرمجاز قاچاق گمركی محسوب  می‌گردد؛ مگر اینكه آن كالا در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیرمجاز یا مجاز مشروط نبوده و از حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده  می‌باشد كه این موضوع در بند اول ماده ۲۹ ق. ا. گ به صراحت بیان شده است.
لازم است كه اشاره‌ای به ماده ۴۸ آ. ا. ق. گ. شود كه در خصوص ورود قطعی كالای مجاز از غیرمجاز  می‌باشد؛ چرا كه ممكن است كالایی در موارد استثنایی از راهی غیرمجاز وارد شود ولی این عمل مشروط بر این است كه كالا برای ورود قطعی باشد و واردكننده كالا اقلاً ۲۴ ساعت قبل از ورود كالا از مرز درخواست كتبی به گمرك كه برای قبول كالا مجاز است تسلیم و در آن با بیان علتی كه ورود كالا را از سایر راهها ایجاب  می‌نماید و همچنین اعلام نقطه صحیح و ساعت ورود كالا از مرز تقاضای ورود بنماید و این درخواست در ساعت اداری به گمرك رسیده و گمرك با آن كتباً موافقت نموده باشد. رئیس گمرك مزبور در صورتی كه علت را موجه تشخیص بدهد اجازه ورود آن را با تعیین حداقل دو نفر برای مراقبت از ورود كالا و بدرقه آن از نقطه ورود مرزی تا محوطه گمرك  می‌دهد. كالای موضوع چنین اجازه نامه‌ای نباید قبل از ورود ماموران بدرقه، از مرز وارد گردد و از بدو ورود از مرز تا وصول به گمرك مقصد همیشه اجازه نامه باید همراه حامل باشد؛ در غیر این صورت كالای وارده قاچاق محسوب  می‌شود. یكی از رویه‌های گمركی اختصاص به ورود قطعی دارد كه در اصطلاح لاتین به آن Clearance for home use نیز  می‌گویند كه بر اساس آن به واردكننده اجازه داده  می‌شود كالایی را برای مصرف داخلی به قلمرو گمركی وارد نماید و با انجام تشریفات قطعی گمركی نسبت به ترخیص آن اقدام نماید كه ماده ۱ آئین نامه اجرایی قانون امور گمركی به آن اشاره دارد و حقوق گمركی، سود بازرگانی و عوارض در صورت تعلق فقط از واردات قطعی دریافت  می‌گردد.
بنابراین برای ترخیص كالای وارده به بازارچه‌های مرزی نیاز به انجام تشریفات گمركی است كه در بازارچهها تشریفات قطعی گمركی موردنظر است. صاحب كالا كه اقدام به واردات كالا  می‌نماید لازم است كه در زمان موردنظر نسبت به ترخیص كالای خود اقدام نماید. حال اگر فرض كنیم كه صاحب كالا، كالایی را وارد كشور نموده، ولی هنوز تشریفات گمركی آن را انجام نداده باشد، چنانچه در این فاصله قانون و مقررات تغییر نماید این تغییرات مشمول كالای ترخیص نشده صاحب كالا  می‌گردد، ولی اگر صاحب كالا كالای خود را از گمرك ترخیص نماید و بعد از آن قوانین و مقررات تغییر كند هیچ تاثیری برای صاحب كالا از نظر سود و زیان حاصل از تغییر وجود نخواهد داشت.
واردات قطعی ممكن است به صورت زیر انجام گردد:
۱- واردات در مقابل صادرات
۲- به صورت گشایش اعتبار
۳- به صورت بدون انتقال ارز
۴- مناطق آزاد تجاری، صنعتی
۵- مبادلات ارزی
۶- مبادلات پیله وری
۷- بازارچه‌های مرزی
۸- از طریق پست

واردات از طریق بازارچه‌های مرزی
بازارچه‌های مرزی طبق تفاهم نامه‌های منعقده بین ایران و كشورهای همجوار ایجاد  می‌گردد و اهالی دو طرف مرز و ساكنان نقاط صفر مرزی  می‌توانند تولیدات و محصولات كشور خود را با رعایت قوانین و مقررات صادرات و واردات برای داد و ستد در این بازارچهها عرضه نمایند. ورود و ترخیص كالاهای بازارچه‌های مرزی اصولاً با ارائه فاكتور فروش غرفه داران بازارچه‌های مرزی كشور مقابل امكان پذیر  می‌باشد و نیاز به سایر مدارك از قبیل پروفرما و بارنامه حمل نمی باشد و البته وارد كردن كالا به كشور یا خارج كردن كالا از كشور به ترتیب غیرمجاز قاچاق گمرکی محسوب  می‌گردد، مگر اینكه آن كالا در موقع ورود یا صدور، ممنوع، غیرمجاز و مشروط نبوده و از حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده باشد كه این موضوع در بند اول ماده ۲۹ ق. ا. گ به صراحت بیان شده است. لذا كلیه كالاهای مجاز در بازارچه‌های مرزی قابل داد و ستد  می‌باشند و ورود هر نوع كالا موكول به صدور كالا  می‌باشد كه لازم است به مسئله واردات در مقابل صادرات اشاره مختصری شود.

انواع كالا از لحاظ شرایط ورود
قانون مقررات صادرات و واردات كالای وارداتی را از لحاظ شرایط ورود به سه دسته ذیل تقسیم بندی كرده است:
۱- كالاهای مجاز: عبارت از كالایی است كه ورود آنها نیاز به انجام شرط نباشد. به عبارت دیگر به كالایی اطلاق  می‌گردد كه ممكن است بدون قید و شرط گمرك نسبت به ترخیص آن اقدام نمود. شورای همكاری گمرك كالای مجاز را كالای بدون قید و شرط گمركی  می‌داند.
۲- كالاهای مشروط: این كالا به كالایی گفته  می‌شود كه ورود آنها نیاز به انجام شرط است و ورود ان مشروط  می‌باشد، كه در ستون جدول مقررات صادرات و واردات سالانه یا در مندرجات ذیل یادداشت‌های فصل تعرفه پیش بینی  می‌گردد.
۳- كالاهای ممنوع الورود: كالاهایی است كه در ورود آنها به موجب قوانین خاص و تصویب مجلس شورای اسلامی و یا در چارچوب قانون شرع مقدس اسلام منع گردیده باشد. بنابراین هر كالایی كه ورودش لطمه‌ای به مصالح عمومی وارد  می‌سازد یا مخرب فرهنگ و اخلاق و در تضاد با سلامت جامعه و یا مسائل ملی و مغایر با مذهب رسمی باشد ممنوع خواهد شد.

واردات قطعی در بازارچه‌های مرزی
واردات در بازارچه‌های مرزی به صورت قطعی است و مشمول تشریفات قطعی گمرك  می‌گردد و حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض نیز در صورت تعلق قابل وصول است. ورود و ترخیص كالا در بازارچه مرزی صرفاً با ارائه سایر مدارك از قبیل پروفرما و بارنامه حمل نمی باشد. كلیه كالاهای مجاز در بازارچه‌های مرزی قابل داد و ستد  می‌باشند و ورود هر نوع كالا از طریق بازارچه‌های مرزی موكول به صدور كالا بوده و در هر سال ارزش كالاهای قابل ورود هر بازارچه تا سقف تعیین شده توسط وزارت بازرگانی امكان پذیر است و كلیه اشخاص حقیقی ساكن در مناطق مرزی و اشخاص حقوقی كه در مناطق مرزی فعالیت  می‌نمایند مجاز به فعالیت در بازارچه‌های مرزی هستند. فهرست كالاهای قابل داد و ستد در بازارچه و میزان ارزش آن را وزارت بازرگانی با توجه به نیازمندی‌های استان‌های مرزی و تفاهم به عمل آمده با كشورهای مقابل و مقررات صادرات و واردات كشور تهیه و اعلام  می‌نماید.
واردكننده‌های بازارچه‌های مرزی اشخاصی حقیقی  می‌باشند كه نسبت به ورود كالاهای مصرفی در نقاط مرزی كشور اقدام  می‌نماید، كه در بسیاری از موارد مقررات تجارت كشور خود و كشور مقابل هیچ گونه اطلاعاتی ندارند. لذا لازم است كه مسئولین واردكنندگان را نسبت به مقررات قانون تجارت كشور و قوانین و مقررات کشورهای همجوار بازارچه‌های مرزی مطلع نمایند و آنها را در جهت صحیح و قانونی هدایت نمایند.
جهت واردات كالا داشتن كارت بازرگانی الزامی است، ولی شركت‌های تعاونی مرزنشینان، ملوانان ایرانی شاغل در شناورهایی كه بین سواحل ایران و سایر كشورها در تردد هستند و پیله وران برای ورود كالاهای قابل ورود مورد نیاز استان خود و استان‌های همجوار در صورت داشتن كارنامه شغل از وزارت كار و امور اجتماعی معاف هستند.
واردات قطعی بازارچهها برای مصرف نقاط مرزی یا فروش در بازارچه سفارش شده و بجز از طریق بازارچهها وارد  می‌گردد و با انجام تشریفات قطعی گمركی قابل ترخیص است. همانطوری كه  می‌دانیم واردات در بازارچه‌های مرزی موكول به صدور كالا بوده و در مقابل صادرات كالا قابل انجام است و صادرکنندگان مجاز خواهند بود در مقابل صادرات، كالای خود در بازارچه‌های مرزی كالاهای قابل ورود را كه از طرف وزارت بازرگانی جهت واردات در بازارچهها فهرست گردیده است اقدام به ورود نمایند. البته صادرکنندگان و غرفه داران قادرند از محل صادرات سایر غرفه داران اقدام به ورود كالاهای اعلام شده بنمایند.
چنانچه صادرکنندگان بازارچه‌های مشترك مرزی بخواهند از بازارچه دیگری اقدام به ورود كالا بنمایند، لازم است كه ابتدا اظهارنامه گمركی را به گمرك بازارچه‌ای كه صادرات را انجام داده تسلیم و پس از تشریفات، تطبیق اسناد و كالا، از نظر منظور نمودن سقف ارزش صادرات انجام شده، بررسی و اقلام قابل ورود از طریق بازارچه‌های استان مربوطه اظهارنامه را جهت انجام سایر تشریفات گمركی و صدور پروانه ترخیص قطعی، طی نامه‌ای به گمرك مرز ورود كالا حسب مورد اعلام نماید. همچنین گمرك ترخیص كننده كالا باید پس از وصول اظهارنامه نسبت به انجام تشریفات ترخیص كالا با رعایت مقررات اقدام و در پایان مراتب را از نظر ارزش كالای ترخیص شده جهت تفریق از تعهدات صادراتی مهلت منقضی نشده غرفه دار مربوطه، به گمرك بازارچه ذیربط اعلام دارند.
بدیهی است كه رعایت مفاد ماده ۲۲ اصلاح آئین نامه اجرایی قانون صادرات و واردات و بندهای چندگانه و تبصره‌های ۱-۲-۳ آن الزامی بوده و رعایت سقف صادرات و واردات سالانه آنها و انطباق صادرات و واردات از نظر ارزشی الزامی است؛ البته ورود و ترخیص كالا صرفاً به نام غرفه دار بازارچه كه دارای كارت غرفه داری از فرمانداری محل  می‌باشد امكان پذیر است.
آنچه مهم است این است كه واردات قبل از صادرات از طریق بازارچه‌های مرزی امكان پذیر و مجاز نمی باشند و مهلت تسویه تعهدات صادراتی در بازارچه‌های مرز ۸ ماه پس از تاریخ صدور كالا  می‌باشد و تا مدت ۶ ماه نیز با اخذ و واریز جریمه قابل تمدید است و چنانچه در فاصله مذكور تعهدات صادراتی تسویه نگردد، گمرك مراتب را پیگیری  می‌نماید و با توجه به اینكه سایر مقررات مربوطه در صفحات گذشته بیان شده است از بیان مجدد آن موارد خودداری  می‌گردد.

تشریفات ترخیص
برای ترخیص كالا از بازارچه مرزی اشخاص حقیقی یا حقوقی مراحل ذیل را پشت سر  می‌گذارند كه ممكن است مراحل گردش كاری در بعضی از بازارچهها نسبت به یكدیگر فرق كند. هرگاه مدیریت بازارچه مشترك مرزی مجوز ترخیص را صادر نماید، گمرك  می‌تواند نسبت به ترخیص كالای واردكننده اقدام نماید و صاحب كالا  می‌تواند شخصاً و یا از طریق وكیل یا نماینده قانونی خود اقدام به ترخیص كالای خویش نماید.
۱- تنظیم اظهارنامه
۲- احراز هویت
۳- پرداخت حقوق و عوارض گمركی و هزینه‌های گمركی به بانك
۴- ارائه فیش واریزی به دفتر ژورنال گمرك
۵- دایره صدور پروانه جهت صدور پروانه سبز گمركی
۶- دفتر كوتاژ جهت ثبت اظهارنامه
۷- تعیین ارزیاب / ارزیابی كالا در انبار (در صورت نیاز ارسال نمونه به آزمایشگاه)
۸- ارزش
۹- ارزیاب، كارشناس و مسئول سرویس ارزیابی جهت امضاء و مهر
۱۰- دفتر كل انبار
۱۱- درب خروج و خارج نمودن كالا از گمرك
نمودار گردش كار در بعضی از بازارچه‌های مرزی به صورت ذیل است:
۱- تحویل مانیفست
۲- بازدید اجمالی
۳- تخلیه در انبار
۴- صدور قبض انبار
۵- اگر خارج از مانیفست بود كالا ضبط  می‌گردد
۶- اگر خارج از سهمیه بود مرجوع  می‌گردد
۷- تنظیم اظهارنامه
۸- كنترل اظهارنامه
۹- پرداخت عوارض
۱۰- دفتر كوتاژ
۱۱- ارزیابی
۱۲- خارج كردن از دفتر انبار
۱۳- صدور پروانه
۱۴- تحویل جنس مطابق پروانه به صاحب کالا
نمودار گردش كار ممكن است از یك بازارچه به بازارچه دیگر از جهت تشریفات گمركی دارای تفاوت‌های جزئی باشد كه دارای اهمیت چندانی نیست. آنچه كه حائز اهمیت است این است كه جهت ترخیص كالا قوانین و مقررات رعایت گردد و واردكنندگان بتوانند در سریع ترین زمان ممكن اقدام به ترخیص كالا از بازارچه مرزی نمایند.

(منبع: ostan-kh.ir)

 

 

 

 

logo-samandehi

 

تمام حقوق این وبسایت متعلق به پایگاه خبری واردات و صادرات است.

  info@import-export.ir

  +98-915-415-9252