وبسایت اتاقهای بازرگانی مشترک ایران با کشورها

 

 

 

ایران با کشورهای مختلف دنیا، اتاق بازرگانی دارد. برای آگاهی از شرایط عضویت دراتاق ها و همچنین شرایط دریافت کارت عضویت و خدماتی که ارائه می کنند، به درگاه های زیر مراجعه کنید:

 

 

 

منابع: rooziato.com  tccim.ir

 

 

     
 

+98-51-38849939     +98-90-38849939     info@import-export.ir

Copyright © All Rights Reserved.