تعریف حقوق تجارت بین الملل

با رشد امكانات ارتباطی بین جوامع مختلف، روابط بازرگانی از مرزهای كشورها فراتر رفته و جنبه‌ بین‌المللی پیدا كرده‌ است. در روابط بازرگانی بین‌المللی به دلیل دخالت عنصر خارجی، قواعد حاكم بر رابطه و نظام حقوقی حل و فصل اختلافات ناشی از آن، با روابط تجاری داخلی تفاوت پیدا می كند.

حقوق تجارت بین الملل را می توان بررسی مجموعه‌ ای از قواعد حاكم بر مبادلات تجاری میان اشخاص حقیقی و حقوقی دانست كه واجد خصیصه فرامرزی یا دارای عنصری خارجی است. موضوعاتی نظیر بیع بین‌المللی كالاها، حقوق حمل و نقل‌ بین‌المللی، سازمان تجارت جهانی، شركتهای چندملیتی، تجارت الكترونیك، تعارض قوانین، حقوق انرژی و داوریهای بین‌المللی در این رشته مورد مطالعه قرار می‌گیرند.

 

اهداف حقوق تجارت بین الملل

- آگاهی از قواعد و مقررات داخلی مربوط به بازرگانی بین المللی ایران

- آگاهی از قواعد و مقررات بین المللی و جهانی مربوط به بازرگانی خارجی کشورها

- آشنایی با عهدنامه ها و اسناد بین المللی مربوط به بازرگانی بین المللی

- آشنایی با سازمانها و موسسات خارجی و بین المللی دست اندر کار بازرگانی بین المللی

- تربیت نیروهای متخصص برای رفع نیازهای حقوقی قطب بازرگانی کشور

 

 

 
     
 

+98-51-38849939     +98-90-38849939      info@import-export.ir

Copyright © All Rights Reserved.